Политика за поверителност

ПОЛАГАМЕ ГРИЖА ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ НАЩОЯЩАТА ПОЛИТИКА?

Нашето дружество – „Тинкин“ АД, регистрирано в българския Търговски регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 203482415, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115Г, бл. Е, ет. 5, телефон: +359 2 805 68 98, електронна поща: sofia@tinqin.com  (наричано по-нататък „ТИНКИН“, „ние“ или „нас“) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък „ОРЗД“, и като такъв е ангажирано да прилага надеждна политика за сигурност относно информационните технологии, за електронна поща и за използване на интернет, така че да се постигнат следните резултати:

 • пълна защита на всички данни, които са под нашия надзор, контрол и оперативно управление, както и предотвратяване на злоупотреба с тях;
 • да се предостави – на всички клиенти, контрагенти, техните работници/служители, представители и други свързани с тях физически лица, на лицата, използващи нашия уебсайт – www.tinqin.com и на лица, с които комуникираме в други случаи – прозрачна и пълна информация за това как личните им данни се обработват от нас.

Ако сте кандидат за работа, моля да имате предвид, че е приложима Политиката относно обработване на лични данни на кандидати за работа

Причината да включим в нашите вътрешни правила и да представим на Вашето внимание настоящата Политика е, че в днешната динамична, но неизбежно технически крехка бизнес среда, е от решаващо значение да се гарантира, че се извършва подходящo използване на всякакви ресурси на информационни технологии, които водят до обработване на определени лични данни. Ако не бъде направено, това всъщност би изложило също членове на персонала, нашето дружество, организации от корпоративната му група (които са субекти под обща собственост или контрол с ТИНКИН) и тяхното имущество (включително конфиденциални данни и информация) на редица рискове, които могат да увредят работната ни среда, нашите активи и продуктивност и най-важното – да се изложат на риск Вашите основни лични права и свободи. Затова ние сме ангажирани да предотвратим това да се случи. Поради тази причина сме приели настоящата Политика.

Защитата на Вашите лични данни през целия процес на обработване на данни, както и сигурността на всички бизнес данни е важна за нас и е част от нашите установени корпоративни политики. Ние обработваме лични данни, които се събират автоматично, когато посещавате нашия уебсайт, но и лични данни, предоставени по друг начин, напр. предоставени от Вас, когато влизате в договорно отношение с нас – в стриктна поверителност и в съответствие с националното и европейското законодателство.

Нашата политика за поверителност и декларация за конфиденциалност

Настоящата Политика има за цел подробно да Ви предостави информация на ясен и прост език относно действията, извършвани от нас по отношение на Вашите лични данни, обработвани от ТИНКИН, включително, но не само:

 • Какви лични данни събираме за Вас и какво всъщност означава лични данни?
 • Каква е целта на събирането на тези лични данни?
 • Какви срокове на съхранение предвиждаме за събраните лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как бихме Ви информирали за всякакви промени, въведени в нашата Политика за поверителност?
 • Какви са Вашите права по отношение на личните данни, обработвани от нас?

С настоящата Политика за поверителност ТИНКИН гарантира, че прилага всички технически и организационни мерки за надлежна защита на всякакви лични данни на физически лица, с които разполага, в съответствие с предвиденото по закон в приложимата национална или европейска законодателна рамка за защита на данните, както и с установените добри практики.

КАКВО ОЗНАЧАВА „ЛИЧНИ ДАННИ“?

Съгласно ОРЗД, „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ТИНКИН?

За да осъществяваме нашия бизнес и да предоставяме ефективен достъп до нашите продукти и услуги, е необходимо ТИНКИН да знае поне малко за Вас.

По-долу ние очертаваме каква информация е възможно ТИНКИН да събира за Вас:

А) Съдържание, което събираме чрез нашия уебсайт:

Автоматично събрана информация: Можете да получите достъп до уебсайта, без да попълвате лични данни. Но дори и в този случай определена информация се обработва автоматично, като например:

– лог файлове (log files): когато посещавате уебсайта, нашият уеб сървър автоматично съхранява името на домейна или IP (интернет протокол) адреса на запитващия компютър  (обикновено това е компютър на Вашия доставчик на интернет достъп), както и датата, часа и продължителността на посещението Ви, посетените подстраници/URL адреси и информация за приложението/приложенията и терминала/терминалите, които използвате, за да разгледате нашите страници.

– бисквитки (Cookies) – за повече информация, моля вижте Политиката относно бисквитките.

– информация, обработвана във връзка с използването на инструмента Google Search Console. За повече информация, моля посетете: https://search.google.com/search-console/about и https://policies.google.com/?hl=bg&gl=el.

– информация, обработвана във връзка с използването на Гугъл Анализ (Google Analytics). За повече информация, моля посетете: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=en#/provision и https://policies.google.com/?hl=bg&gl=el.

– информация, обработвана във връзка с използването на Google Ads. За повече информация, моля посетете: https://ads.google.com/intl/bg_bg/getstarted/ и https://policies.google.com/?hl=bg&gl=el.

– информация, обработвана във връзка с използването на Фейсбук Пиксел (Facebook Pixel). За повече информация, моля посетете: https://bg-bg.facebook.com/business/help/742478679120153 и https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/.

Можете да кандидатствате за работа при нас чрез раздел „КАРИЕРИ“ на уебсайта www.tinqin.com (това може да се направи и чрез изпращане на електронно съобщение на електронен адрес: careers@tinqin.com или по друг начин, посочен от нас). За информация във връзка с това обработване на лични данни, моля, вижте Политиката относно обработване на лични данни на кандидати за работа.

Б) Информация, събирана от нас, когато сключваме договори:

Когато се обръщаме към Вас с оферти за нашите продукти/услуги, както и когато влизаме в договорни отношения с Вас или организацията, която представлявате, може да е необходимо да съберем определена конкретна информация, като име, фамилно име, електронна поща, организация, град/държава, адрес и др.

В) Ние обработваме и други видове данни, в зависимост от конкретната цел на обработването, напр. данни за контакт и комуникация с Вас – когато обработваме Ваши данни за маркетингови цели или в други случаи на комуникация с Вас, дори ако това не е свързано с договорно отношение и т.н.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ТИНКИН ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние прилагаме следните правни основания за обработване на Вашите данни:

– обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

– Вашето съгласие за обработване на Ваши лични данни за една или повече конкретни цели (член 6, параграф 1, буква а) от ОЗРД);

– обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни (чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) – например нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводното законодателство.

– обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси или легитимни интереси на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, по-специално когато Вие сте дете (Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) – ако се използва това правно основание, описанието на конкретните легитимни интереси съвпада с описанието на целите на обработването на данните.

ТИНКИН събира и оперира с Вашите лични данни, главно за да изпълнява своите договорни задължения по договори, сключени с Вас (в този случай основанието за обработване е „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна“ ) или Вашата организация (в този случай основанието за обработване е „легитимен интерес“) за предоставяне на продукти/услуги и за да можем да постигнем в пълна степен това, което сте ни възложили да направим за Вас.

Ако има комуникация между нас без наличието на договорно отношение между ТИНКИН и Вас/Вашата организация, ние може да обработваме Вашите данни, за да Ви отговорим и/или да предприемем действие по Ваше искане. В този случай основанието за обработването е „за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор“ – ако е приложимо, а ако не е приложимо – основанието за обработване е „легитимен интерес“.

Когато това се изисква от закона или когато смятаме, че е необходимо, за да защитим нашите законни права, легитимни интереси и/или интересите на трети страни, ние може да запазим и използваме информация за Вас във връзка с правни претенции, функции относно съответствие с изискванията, регулаторни и/или одитни функции и/или разкривания във връзка с придобиване, сливане или продажба на бизнес.

Разбира се, ние използваме Вашата информация също така, за да разрешаваме технически проблеми, които срещате, за да отговаряме на Ваши искания за съдействие, за да анализираме информация за сривове и за да поправяме и подобряваме услуги, предоставяни от нас.

ТИНКИН събира лични данни при получаване на ясно, свободно и недвусмислено съгласие, когато такова е необходимо. Например за маркетингови цели или получаване на рекламни или информационни бюлетини, издадени от нас, би могло да поискаме от Вас да дадете съгласието си (в такива случаи ще бъдете напълно свободнен/свободна да решите дали да дадете съгласието си или не).

Моля, имайте предвид, че съгласието, което ни предоставяте, може да бъде оттеглено по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. За да оттеглите съгласие бихте могли да посетите някой от нашите офиси и да го направите на място, или просто да ни изпратите искане на следния адрес на електронна поща: dpo at tinqin dot com. Освен това, по отношение на маркетингови/рекламни съобщения – бихте могли да последвате връзката (линка)/адреса за отказ от получаване на съобщения, поставени в маркетингови/рекламни съобщения, които Ви изпращаме.

Някои лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним Вашите изисквания към ТИНКИН, когато става въпрос, включително, но не само, за:

 • Предоставяне на Вас на услугите и продуктите, които предлагаме и към които изразявате интерес и/или които поръчвате;
 • Осигуряване на пълен достъп до нашите уеб страници;
 • Отговаряне на всякакви запитвания, мнения и препоръки, които бихте могли да отправите към нас;
 • Изпращане до Вас на информация, свързана със специални кампании или нови продукти или услуги.

ДЛЪЖНИ ЛИ СТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДАННИТЕ СИ И КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА, АКО НЕ ГО ПРАВИТЕ?

В повечето случаи не сте длъжни да ни предоставяте Ваши лични данни. Ако сте длъжни да го направите, ние ще Ви информираме в конкретния случай. Има случаи, в които предоставянето на някои от Вашите лични данни е законово изискване и/или договорно изискване и/или изискване, необходимо за сключване на договор, като в такива случаи ние ще Ви информираме за това. Ако не ни предоставите личните си данни, може да не успеем да сключим или изпълним договор или да осъществим някоя от другите ни цели за обработване на Ваши данни.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от основаниeто за обработване на личните Ви данни, периодът на съхранение може да е различен.

Ние ще запазим и използваме личните Ви данни доколкото е необходимо, за да предоставяме нашите услуги, както е поискано от Вас; за да спазваме нашите законови задължения (например, ако сме задължени или от нас се изисква в отделен случай да задържим Вашите данни за малко по-дълго, отколкото е необходимо за нашите услуги, за да спазим приложимите закони); за разрешаване на съдебни или извънсъдебни спорове; за прилагане на наши правни споразумения и политики.

Точните критерии, използвани за определяне на прилаганите от нас срокове за съхранение по отношение на времевите рамки, включват продължителността на времето, за което имаме текущи отношения с Вас и Ви предоставяме нашите услуги, съответно нашите законови задължения или дали съхранението е препоръчително с оглед на нашето правно положение (като например по отношение на приложими закони за давностни срокове, съдебни производства или регулаторни разследвания).

Вашите лични данни се съхраняват при нас за период от 10 години след прекратяване на съществуващ договор, ако личните данни се обработват във връзка с такъв договор (сключен с Вас или с лице/организация, свързана с Вас). В случаите, при които законодателството предвижда срокове за съхраняване на документи/информация (например съгласно данъчното/счетоводното законодателство), ние ще се съобразим с тези срокове. Когато използваме Вашата информация, за да разрешим технически проблеми, които срещате, за да анализираме информация за сривове и за да поправим/подобрим наши услуги, ние ще съхраняваме Вашите данни най-много до 12 месеца в зависимост от изискванията за съхраняване на съответните технически/одитни логове и логове относно сривове на сайта и уеб сървъра. Във всички останали случаи (неизброени по-горе) ние ще съхраняваме Вашите лични данни за период от 6 години.

Горепосочените срокове се прилагат, освен ако сме длъжни да прекратим съхраняването на данните преди изтичането на тези срокове (напр. ако следва да спазим Ваше възражение срещу обработване на данни или оттегляне на съгласие или искане за изтриване на данни и т.н.) или освен ако Ви информираме, че ще съхраняваме данните Ви за друг срок.

След изтичане на срока за съхранение, ние ще заличим или анонимизираме Вашата лична информация, както и всички нейни хартиени или електронни копия.

Докато държим информация, която може да съдържа лични данни, ние предприемаме значителни, но въпреки това приемливи за нас от търговска гледна точка, мерки за тяхната защита. Ние се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки, за да защитим Вашата лична информация в нашата организация от загуба, злоупотреба, непозволен достъп или разкриване, неправомерно изменение и/или унищожаване.

НА КОГО МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ? ПРЕДАВАМЕ ЛИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС/ЕИП ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Би могло да споделяме Ваша информация със следните трети страни и за следните цели:

 • Дружества в структурата на ТИНКИН, разположени на територията на Франция (свързани са нас дружества и дружества от корпоративната ни група): би могло да споделяме Ваша информация с организации от корпоративната ни група, които са субекти под обща собственост или контрол с ТИНКИН, за да предоставяме услугите ни в различни държави и за абсолютно същите цели, описани в тази Политика за поверителност.
 • Нашите доставчици, подизпълнители и бизнес партньори („доставчици на услуги“): би могло да споделяме информация за Вас с нашите доставчици на услуги, които обработват информация, за да предоставят услуги на нас или от наше име, например дружеството, предоставящо хостинг услуги, свързани с този уебсайт.

В такъв случай, тези трети страни биха имали достъп до Ваши лични данни, но само за да изпълняват задачите, възложени да бъдат изпълнени от тях, и по договор са задължени да не разкриват или използват личните данни за каквато и да е друга цел.

Използването от наша страна на платформите/инструментите/услугите Google Search Console, Гугъл Анализ (Google Analytics), Google Ads и Фейсбук Пиксел (Facebook Pixel) би могло да е свързано с предаване на данни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Такива предавания на данни се основават на решения относно адекватно ниво на защита, стандартни договорни клаузи, както и евентуално на Ваше изрично съгласие (съгласно член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД) и/или на друго основание, ако такова е посочено в Политиките за поверителност на тези платформи/инструменти/услуги. За повече информация относно това следва да прочетете съответните Политики за поверителност (за Фейсбук Пиксел /Facebook Pixel/ – моля, посетете https://www.facebook.com/privacy/explanation; за инструмента Google Search Console, Гугъл Анализ /Google Analytics/ и Google Ads – моля, посетете https://policies.google.com/privacy?hl=bg), а също така можете да се обърнете за помощ към нас, като използвате данните за контакт, посочени в началото на тази Политика за поверителност.

С изпълнители, на които възлагаме да обработват определена информация, съдържаща и лични данни, ние сключваме договори относно обработване на данни, като по този начин гарантираме, че тези изпълнители спазват подходящи технически и организационни мерки относно защитата на Вашите данни.

Не възнамеряваме да предаваме Ваши данни на международни организации.

В допълнение, би могло да използваме и разкриваме Ваша лична информация, доколкото е подходящо, при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, напр. когато имаме законово задължение или легитимен интерес да го направим, за да преследваме една от следните цели:

 • Би могло да използваме и разкриваме информацията, която събираме от и за нашите клиенти, доколкото считаме за необходимо за разследване, предотвратяване или реагиране на/срещу предполагаема незаконна или измамна дейност или нарушение, или за защита на личната безопасност, поверителност, права или имущество на ТИНКИН, наши клиенти или други лица. В такива случаи би могло да предадем Ваши данни на органи на власт, юристи, консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители, вещи лица и/или ако е предвидено в законодателството – на други получатели.
 • Ако е валидно поискано или изискано от публичен орган, като правоприлагащи органи, съдилища, държавни регулатори, държавни агенции и т.н., за да се спази законодателството и/или задължителни разпореждания и/или други правни задължения (това може да включва законодателство извън държавата, в която пребивавате).
 • За наша защита срещу правна отговорност. В такива случаи би могло да предадем Ваши данни на органи на власт, юристи, консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители, вещи лица и/или ако е предвидено в законодателството – на други получатели.
 • Нямаме планове да продаваме бизнеса си. Но ако тази малко вероятна ситуация възникне, би могло да използваме, разкриваме или предаваме Ваша лична информация на трета страна, в случай че ние или някоя от организациите в корпоративната ни група участваме/участва в корпоративно преструктуриране (напр. продажба, сливане или друго прехвърляне на активи , включително във връзка с всякакви производства по несъстоятелност или подобни производства). В такива случаи би могло да предадем Ваши данни на органи на власт, юристи, консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители, потенциални или реални купувачи/изпълнители, вещи лица, ликвидатори, синдици и/или ако е предвидено в законодателството – на други получатели.

Връзки (линкове) към други уебсайтове и използване на приставки за социални медии:

Нашият уебсайт съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, като например Фейсбук (Facebook) и LinkedIn, които не се управляват и хостват от нас. Ако натиснете връзка (линк) на трета страна, ще бъдете пренасочени към уебсайта на тази трета страна. Силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки такъв уебсайт, който посещавате чрез нашия уебсайт. Поставили сме тези връзки (линкове), за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да развиваме/популяризираме нашия бизнес, стоки и услуги (включително ако доброволно споделите наше съдържание на съответните уебсайтове на трети страни).

Ние нямаме контрол върху и не поемаме никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на които да било уебсайтове или услуги на трети страни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Съгласно законодателството, Вие имате определени права, включително (но не само) Вие имате право да:

 • Поискате достъп до Ваши лични данни. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до определена информация, свързана с обработването им, както и право да получите копие от тези данни.
 • Поискате коригиране на Ваши лични данни. Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас и/или допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването). 
 • Поискате изтриване на Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием/премахнем Ваши лични данни, когато не е налице основателна причина да продължим да ги обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на личните Ви данни. Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни на основание „легитимен интерес“, включително в случаите на профилиране на това основание. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Освен това, имате право да възразите в следните случаи:

– Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас, когато ги обработваме за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

– Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

 • Поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, в следните случаи:

– точността на личните данни се оспорва от Вас, като ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

– ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали легитимните основания, които прилагаме, имат преимущество пред интересите Ви.

 • Упражните правото на преносимост на Ваши лични данни. Ако обработваме лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от нас да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем личните данни на друг администратор на лични данни.
 • Оттеглите съгласието си – в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за горепосочените права и на уебсайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045.

Можете да отправяте Вашите искания до нас и да упражнявате правата си, свързани с личните Ви данни, по електронна поща или на нашия физически адрес, като използвате нашите данни за контакт, посочени в началото на настоящата Политика за поверителност. Ние ще предприемем всички необходими стъпки и без ненужно забавяне, за да преценим дали Вашето конкретно искане отговаря на законодателството и да отговорим по подходящ начин на Вашето искане. Можете да отправите искане до нас, свързано с  личните Ви данни, дори ако действаме само в качеството на обработващ данни, а не на администратор по отношение на Ваши лични данни.

ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган на Република България, определен със Закона за защита на личните данни. Данните за контакт с нея са следните: адрес – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати – N 42.668839 E 23.377495, тел. +3592/91-53-555, електронна поща – kzld@cpdp.bg, интернет сайт –  www.cpdp.bg.

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Най-актуалната Политика за поверителност може да бъде намерена на нашия уебсайт www.tinqin.com. Тази Политика може да се променя и актуализира във времето.

В допълнение, ние ще предприемем всички възможни мерки, за да Ви информираме в случай на съществени промени, касаещи защитата на личните данни, като поставяме уведомления в помещенията на нашите офиси и/или на уебсайт(-овете) на ТИНКИН. Тази Политика за поверителност е одобрена от ТИНКИН и е в сила от 25.05.2018 г. Изменения/допълнения са направени в тази Политика за поверителност, като тe са в сила от 12.10.2021 г.