Вътрешен канал за уведомяване

Информация относно реда и начина за подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“), приет в изпълнение на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г.

За какво се отнася „ЗЗЛПСПОИН“ ?

Законът урежда условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

 • Съгласно чл. 12 от този закон ние сме задължен субект и следва да осигурим вътрешен канал като възможност за приемане и разглеждане на сигнали.
 • На лицата, които подадат сигнал за нарушение им се осигурява защита по закона и спрямо тях има забрана за ответни действия, които  могат да имат негативни последици върху правата и свободите им.

Кой и може да подава сигнал? 

Право да подават сигнал по закона имат само физически лица, които по отношение на „Тинкин“ АД (ТИНКИН) имат едно от следните качества:

 1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „Тинкин“ АД;
 2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия; 
 3. доброволец или стажант в „Тинкин“ АД;
 4. акционер, член на управителен или контролен орган на „Тинкин“ АД;
 5. лице, което работи за подизпълнители или доставчици на „Тинкин“ АД;
 6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество Информация за нарушение;
 7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с „Тинкин“ АД, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
 8. Всяко друго лице, което подава информация за нарушение, с която се е сдобило в „работен контекст“.

Какви нарушения се докладват?

За да бъде разгледан при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, сигналът трябва да съдържа информация за действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни (нарушения) и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 и които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в ТИНКИН, както и за опити за прикриване на нарушения.

Всякакви други сигнали извън горепосочените условия и не представляващи някакво нарушение на законодателството няма да бъдат разглеждани по реда и условията на този закон.

Как мога да подам сигнал?

Ако попадате в някое от изброените по-горе качества и едновременно с това имате основателна причина да считате, че разполагате с достоверна информация за нарушение на българското или Европейското законодателство, то можете да получите защита като подадете сигнал по реда и условията на този закон чрез:

(Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.)

 • Вътрешен канал
 • Външен канал 
 • Публично оповестяване на информация

Вътрешен канал

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

Можете да подадете сигнал писмено, включително в електронна форма или устно до определеното лице, отговарящо за разглеждането на сигнали в ТИНКИН съгласно чл. 14.

Тази роля е възложена на Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) за ТИНКИН– Васил Василев. Можете да се свържете с него:

Писмено- на електронната поща wb@tinqin.com или

Устно- чрез телефон + 359 2 8056899

Приемането и регистрирането на сигнал се осъществява чрез попълване на утвърден формуляр от компетентния орган по този закон – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Устните сигнали се попълват от ДЛЗД в момента на тяхното осъществяване. Можете да уговорите в работно време и лична среща с длъжностното лице по защита на данните или чрез видеовръзка за целите на подаване на сигнал.

В „Тинкин“ АД е приета вътрешна политика по управление и разглеждане на сигнали, която гарантира съответствието и спазването на законовите ни задължения.

Съгласно утвърденият вътрешен ред се гарантира конфиденциалността, целостта и поверителността на работа със сигнали, не разкриването на самоличността на сигналоподателя.

Обработване на лични данни, извършено по силата на този закон, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

Повече информация относно начина на обработване на личните данни можете да получите от ДЛЗД както като се свържете на определената за целите на този закон поща, така и на dpo@tinqin.com за всякакви въпроси свързани с личните данни. 

Външен канал

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване.

Това става като подадете сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД, съгласно Раздел II „Външно подаване на сигнали“.

Допълнително информация и разяснителни материали относно закона можете да намерите тук.

Публично 

С оглед високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз е възможно и публичното оповестяване на информация за такива нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по този закон се ползват и с установената в Конституцията закрила на свободно разпространяване на информация.